Overslaan en naar de inhoud gaan

Six Sigma DMAIC - T.Panneman & D.Stemann (samenvatting)

Six Sigma DMAIC - T.Panneman & D.Stemann

In dit boek staan het leiden van Six Sigma Green Belt projecten centraal. Waar de meeste Six Sigma boeken vaak een opéénsomming van tools omvat, geeft dit boek een duidelijke richting over welke tools je in welk type projecten kunt gebruiken. Om dit te vergemakkelijken worden in dit de 5 fasen van DMAIC opgesplits in 8 stappen voor een Green Belt project om de statistische tools in te delen die traditioneel binnen een Green Belt project gebruikt kunnen worden.

Figuur 1 geeft een overzicht van de DMAIC fasen en de manier waarop de 8 stappen zijn gedefinieerd in het boek. Ook, zien we in elk van de stappen de tools die binnen elk van de acht stappen mogelijk worden gebruikt.

Omdat de niveaus van projecten binnen six sigma op elkaar verder bouwen worden in dit boek over Six Sigma Green Belt Projecten ook tools beschreven die je in een Yellow Belt kunt verwachten. 

Laten we eerst naar de 8 stappen binnen een greenbelt project kijken, welke onevenredig verdeeld zijn over de 5 fasen van DMAIC:

 

8 Stappen van een Green Belt project

Figuur 1: Overzicht van veel gebruikte tools
binnen een Green Belt project (bron: Panneman & Stemann, 2021)

 

Stap 1: Define – Project definitie
De eerste stap in een Green Belt project omvat de complete define fase. Het project team dient in deze stap de projectdefinitie uit te werken. Een samenvatting van deze definitie vind men doorgaans in een project charter, waarin onder andere de scope en de doestellingen van het project woorden vastgelegd. Tools die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn de 5W+1H, SIPOC, de Voice Of the Customer (VOC), de Critical to Quality (CTQ) en Critical to Satisfaction (CTS).
Daarnaast vind in de projectdefinitie stap de business case plaats om samen te vatten hoe belangrijk het is om dit project uit te voeren. Ook kan het team een stakeholderanalyse uitvoeren om aan te geven wie er allemaal baat hebben bij het project en/of invloed op het succes ervan kunnen uitoefenen, en een risicoanalyse om risico’s identificeren die het succes van het project kunnen ondermijnen. Deze tools worden allen in meer detail beschreven in hoofdstuk 3Tools in deze stap worden verder beschreven in het artikel" yellow Belt DMAIC - Discovery & Define.

Stap 2: Measure – Huidige Kennis
We bevinden ons nu in de Measure fase, waarin stap 2, 3 en 4 plaatsvinden. Stap 2 beschrijft het in kaart brengen van de huidige kennis. In hoofdstuk 4 worden een aantal mogelijkheden beschreven om het probleem te kunnen leren begrijpen aan de hand van data die al beschikbaar is: time-series plot, Pareto diagrammen, boxplots en regelkaarten zijn allemaal voorbeelden van grafische tools die het projectteam kunnen helpen de focus van het project duidelijker in beeld te brengen. Ook maakt het project team hier een OPI diagram, om de huidige x-variabelen in kaart te brengen die van belang zullen zijn in het project. Wanneer er nog geen data beschikbaar is heb je een data verzamelplan nodig, die ook in hoofdstuk 4 wordt beschreven.

Stap 3: Measure – Meetsysteemanalyse (MSA)
In de derde stap van het project (en de tweede stap van meetfase) wordt de kwaliteit van de data getoetst door naar de meetsystemen te kijken waarmee data verzameld wordt. Hiervoor gebruiken we toetsen voor lineariteit en bias voor MSA type 1, en afhankelijk van het type data dat we hebben de Attribute Agreement Analysis of de Gage R&R voor MSA type 2. Zij worden in hoofdstuk 5 in detail beschreven. De uitkomst van deze tools helpen het team om zeker te stellen dat de data die in het project gebruikt wordt betrouwbaar is. Deze worden in een seperaat artikel beschreven.

Stap 4: Measure – De huidige prestaties
Hoofdstuk 6 beschrijft de vierde stap van een Green Belt project (de derde stap binnen de meet fase), waarin we de huidige prestaties van het proces analyseren. Er zijn verschillende methoden om de prestaties te beschrijven. Ten eerste beschrijven wij een aantal mapping tools: process mapping en value stream mapping. Daarnaast worden de statistische termen parts per million en defects per unit besproken en kijken we naar de meest bekende prestatiemeetwaarden Cp & Pp (voor stabiliteit) en Cpk & Ppk (voor capabiliteit), de zogenaamde capabiliteitindexen. Om deze tools te begrijpen wordt ook het histogram in dit hoofdstuk uitgelegd.

Stap 5: Analyze – Grondoorzaak identificatie
We bevinden ons nu, bij stap 5, in de analyse fase van ons DMAIC project. In deze stap, beschreven in hoofdstuk 7, genereren we mogelijke oorzaken die het probleem dat we in de vorige 3 stappen hebben geïdentificeerd en in het project willen oplossen mogelijk beïnvloeden. We gebruiken hiervoor onder andere brainstorming, het visgraat diagram en de oorzaak gevolg matrix. Aan het einde van deze stap ontstaat een eerste indruk van de verschillende inputs (X’en) die mogelijk de output (Y) van het proces (P) beïnvloeden.

Stap 6: Analyze – Grondoorzaak validatie
Stap 6 beschrijft het valideren van de oorzaken die we in stap 5 hebben geïdentificeerd. Visuele tools die je in deze stap kunt toepassen zijn de correlatie- en de matrix plot. Statistische toetsen die in deze stap (en in hoofdstuk 8) aan bod komen zijn: proportietoets, Chi2-toets, T-toetsen en ANOVA, Regressie en Design of Experiment. Je zult zien dat het type toets dat je gebruikt om een oorzaak te valideren afhankelijk is van het type data dat je meet. Je zult daarom nooit al deze tools inzetten in je project, maar meestal wel tenminste één.

Stap 7: Improve – Implementatie
Stap 7 beschrijft de gehele verbeterfase, waarin we tegenmaatregelen identificeren, implementeren en controleren of de tegenmaatregelen ons geholpen hebben onze project doelstellingen te halen. Deze stap wordt in hoofdstuk 9 beschreven.

Stap 8: Control – Procesbeheersing
Stap 8 tot slot, gaat over het vastleggen en standaardiseren van de nieuwe manier van werken waardoor het probleem van dit project in de toekomst niet meer terug komt. Hoofdstuk 10 beschrijft deze stap binnen het project en we gebruiken onder andere Statistical Process Control om belangrijke meetwaarden van het project te blijven meten om zeker te stellen dat het probleem niet terug komt. Daarnaast worden in dit hoofdstuk een aantal visual management tools beschreven en kijken we kort naar de link tussen Six Sigma en Total Productive Maintenance.

Na het uitvoerig bespreken van de 8 stappen van een DMAIC project, geeft hoofdstuk 11 een handreiking om projecten te managen, coachen en te documenteren en wordt in hoofdstuk 12  samengevat aan de hand van welke data je welke tools kunt selecteren.

Wij hebben dit boek geschreven omdat er naar onze ervaring te weinig aandacht wordt besteed in andere Six Sigma boeken aan de praktische voorbeelden en de samenhang tussen verschillende tools. In onze trainingen onderscheiden wij ons dan ook van vele andere consultants door deze links tussen tools te leggen en te onderwijzen, zodat Green Belts leren dat elk van de statistische tools zijn plek heeft in een groter geheel en dat de tools die je gebruikt in elke projectstap afhangen van het type data dat je beschikbaar hebt.

De combinatie van het beschrijven van statistische toetsen, hun samenhang, en praktische voorbeelden van elke tool, maakt dit boek onmisbaar in de boekenkast van elke Green Belt. 

Ga verder naar:

Green Belt DMAIC - Boxplot, histogram, scatterplot

BRON:

Panneman, T., Stemann, D., 2021, Six Sigma DMAIC - Een 8 Stappen in 5 Fasen Methode voor jouw Green Belt Project, Dublin: MudaMasters (bestel dit boek)